سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی روانشادنیا – دانشجوی دکترای مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
بهزاد اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه صن عتی امیرکبیر، تهران
محمدتقی بانکی – هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

مدیریت جریان نقدینگی ابزاری کارآمد برای پیمانکاران است که با تـصمیم سـازی مناسـب سـود آوری پرو ژه ها را تضمین می کند . پیمانکاران با ادشتن پیش بینی من اسب از جریان نقدینگی می تواند برنامـه ریـزی پروژه را به نحوی انجام دهد که از منابع مالی بصورت بهینه استفاده نماید . این مقاله پیش بینی جریان نقدینگی پروژه های ساخت و ساز بر مبنای پـوش ارزش – زمـان یـا منحنـی استاندارد S رادر دستور کار دارد . در برسی ها اثر جریان نقـ دینگی ورودی و خروجـی پیمانکـار در پـروژه بـا لحاظ کردن اثرات تأخیرات و تأمین مالی احتمالی مورد توجه قرارگرفته است . در نهایت معادلات لازم برای پیش یبنی جریان نقدینگی در پروژه های عمرانـی اعـم از تجـاری، مـسکونی، اداری، آموزشـی، شـمع زنـی وصنعتی ارائه شده است .