سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدعلیرضا گوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

محاسبات مربوط به جریان کم در طرحهای آبرسانی، مدیریت کاربریهای غیرمصرفی آب در آبراهه ها، رهاسازی فاضلآب در رودخانه ها، تعیین محل طرحهای تصفیه فاضلآب و غیره بسیارمهم است ساده ترین تعریف برای جریان کم سالانه، کمترین جریان متوسط روزانه در طول یک سال است. اما به منظور تعدیل نمودن نوسانات جریان و حتی الامکان پرهیز از وجود دبی های صفر، آنرا جریان متوسط در چند روز متوالی از قبیل ۷،۱۵،۳۰، ۶۰ روز در طول سال در نظر می گیرند جریان کم در محل ایستگاههای آب سنجی را می توان با تحلیل فراوانی داده ها پیش بینی نمود، ولی در ا کثر مناطق که فاقد ایستگاه می باشند و معمولاً دبی طراحی مورد نیاز است از روشهای منطقه ای کردن مانند روش همبستگی نیز به منظور تحلیل جریان کم استفاده می گردد. این گونه روشها طبیعت احتمالی دارند. هدف از تحقیق حاضر پیش بینی مقادیر جریانهای کم بصورت استوکاستیک و با استفاده از سریهای زمانی می باشد تحلیل سریهای زمانی با دو هدف عمده درک یا به مدل در آوردن مکانیسم های تصادفی و پیش بینی مقادیر آینده سری، بر مبنای گذشته آن انجام میگیرد. این تحقیق برروی حوزه آبریز مازندران که تقریبا بر محدوده فعلی استان مازندران منطبق است انجام شده است. داده های مربوط به ایستگاههای هیدرومتری شیرگاه، تنگه لاویج، گانکستر، رزن، کلاردشت ، پل ذغال، ریگ چشمه، سلیمان تنگه و قرانطالار را جمع آوری نموده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل سریهای زمانی در ایستگاههای مذکور اقدام شد و برای هر ایستگاه مدلهای AR,MA,ARM,ARIMA برازش گردید و در نهایت بهترین برازش برای هر ایستگاه تعیین گردید ازمدلهای انتخآبی برای هر ایستگاه می توان به پیش بینی مقادیر جریان کم درهر ایستگاه، به طراحی بعضی از سازه های رودخانه ای و بطور کلی مدیریت رودخانه پرداخت.