سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مسعود علی صوفی – دانش آموخته کارشناسی رشته علم خاک دانشگاه زابل
ابوالفضل بامری – مربی گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه زابل

چکیده:
دمای خاک یکی ازمتغیرهای مهم درمطالعات خاکشناسی می باشد که برفرایندهای پدوژنیکی وبیولوژیکی خاک و همچنین جوانه زنی بذورازاهمیت بسزایی برخوردار است که این امردرمدیریت کویر و احیای اراضی بیابانی بسیارمورد اهمیت است باتوجه به اینکه اندازه گیری دمای خاک فقط درایستگاه های سینوپتیک کشورصورت میگیرد کمبود آ« درنقاط فاقد ایستگاه یکی ازچالشهای بزرگ دربسیاری ازمطالعات مرتبط باعلوم کشاورزی است ولی باروشهای اماری نیز قابل براورد است دراین تحقیق بااستفاده ازداده های اقلیمی ایستگاه هواشناسی زهک طی دوسال ازاغاز سال ۹۰تابهمن ۹۱ مدلهایی جهت تخمین حداقل دمای خاک پیشنهاد شده است این روابط تجربی بامدلها با استفاده ازرگرسیون خطی چند متغیره بین حداقل دمای خاک به عنوان متغیروابسته و بقیه داده های هواشناسی به عنوان متغیرهای مستقل استخراج و برحسب معیارهای اماری دسته بندی شدند درپایان بنابرنتایج محاسباتی مدل چهارم با متغیرهای اقلیمی نظیرحداقل دمای روزانه تبخیر میانگین رطوبت نسبی و تاریخ روز به عنوان مدل مطلوب ارایه شد