سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یاسمن بیرنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی دانشگاه تهرا
مهدی فصیح – مدیر مرکز مطالعات اکتشاف و تولید- پژوهشگاه صنعت نفت
فرزاد شریعت پناهی – کاندیدای دکترا– دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
محسن عدالت – پروفسور- دانشکده مهندسی شیمی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه یک مدل جدید برای پیش بینی حد اقل فشار امتزاجی (MMP) مخازن نفتی ایران است.تاکنون روابط و مدلهای حداقل فشار امتزاجی مختلفی بسته به نوع گاز تزریقی و مکانیزم امتزاج پیشنهاد شده اند که به ترتیب بر اساس محاسبات ریاضی و ترمو دینامیکی هستند. استفاده از روابط موجود جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی برای مخازن نفتی ایران کم و بیش با خطا همراه است . در این مقاله مدلهای تجربی معرفی شده برای پیش بینی حداقل فشار امتزاجی بسته به ترکیب گاز تزریقی و شرایطی که در آن امتزاج صورت گرفته معرفی شده اند. داده های آزمایشگاهی مخزن نفتی ایران (الف) با گاز های تزریقی مختلفی که توسط آزمایش لوله قلمی صورت گرفته است به کار گرفته شده و رابطه جدید مناسب برای تعیین حداقل فشار امتزاجی مخزن نفتی ایران ارائه شده است . با به کار بردن رابطه جدید می توان حد اقل فشار امتزاجی را برای مخزن نفتی ایران با صحت و دقت بیشتر و در مدت زمان کمتری به دست آورد . حد اقل فشار امتزاجی های پیش بینی شده با نتایج آزمایشگاهی گزارش شده برای این مخازن مقایسه شده اند. آنا لیز حساسیت انجام و در نتیجه درصد خطا تعیین و گزارش شده است . معادله ارائه شده دارای خطای کمتر و دقت بیشتر میباشد . نشان داده شده است که نتایج بدست آمده از مدل جدید وقتی که با سایر روابط مشابه در منابع مقایسه گردند دارای صحت و دقت بیشتری است.