سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیدهاشم موسوی انیجدان – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر اکرامی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیدسجاد جهانبخت – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فولادهای دوفاز ی با مورفولوژ یها و مقادیر مختلف مارتنزیت در محدوده دمای ی ۱۵۰-۴۵۰ ° C به میزان ۲ تا ۸ در تغییر فرم یافتند . خواص کشش ی دما ی اتاق این فولادها بستگ ی به میزان پیش – کرنش، دما ی تغییر فرم، مورفولوژ ی مارتنزیت و درصد مارتنزیت دارد . در این تحقیق به منظور مدل کردن رفتار مکانیک ی این فولادها و ارزیاب ی تـأثیر پارامترهای مختلف از شبکه های عصب ی مصنوع ی استفاده شد . نتایج این تحقیق نشان دهنـده تطبیـق بـسیار مناسـب مقادیر عملی و مقادیر پیش بینی شده توسط شبکه عصبی است .