سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه شهیدچمران
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

استفاده مناسب از آب مخازن سدها به عنوان تأمین کننده اصلی آب بخش کشاورزی در ایران در پرتو مدیریت و بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری پایین دست سدها امکان پذیر است و این خود بدون اطلاع از میزان سیلاب ورودی به مخازن سدها در دوره های زمانی آتی ممکن نم ی باشد. نظر به اهمیت این موضوع در این تحقیق به کمک شبکه های عصبی مصنوعی اقدام به تهیه مدلی جهت پیش بینی دبی متوسط هفتگی ورودی به مخزن سد درودزن واقع در ۷۵ کیلومتری شمال شرق شیرازگردیده است . مدل ساخته شده قادر م ی باشد که با در اختیار داشتن دبی متوسط هفتگی هفته های قبل ایستگاههای دبی سنجی و دبی متوسط ورودی به مخزن سد در هفته مشابه سال قبل، دبی متوسط هفتگی ورودی به مخزن سد جهت هفته آینده را پیش بینی نماید . از ویژگی های منحصر به فرد این مدل پیش بینی جریان یک رودخانه با استفاده محض از اطلاعات هیدرومتری و بدون استفاده از سایر پارامترهای هواشناسی از قبیل بارندگی ،دما و … می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر سادگی، آسانی و دقت مناسب مدل ساخته شده در پیش بینی دبی متوسط هفتگی ورودی به مخزن سد درودزن می باشد.