سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا خواجه – بخش برق – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
ابراهیم فرجاه – بخش برق – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
علیرضا سیفی – بخش برق – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

تجزیه و تحلیل گازهای محلول در روغن ترانسـفورماتورهای قدرت با استفاده از گازکروماتوگرافی (GC) اطلاعات مهمی در مورد وضعیت عیوب اولیه ترانسـفورماتورهای در حـال بهـره برداری در اختیار بهره بردار قرار می دهد و ما را قادر خواهـد ساخت تا قبل از وارد آمدن خسارات سنگین بتوان نسـبت بـه رفع عیب اقـدام نمـود در مقالـه دیگـری از مؤلفـان، سیسـتم هوشمند ترکیبی و بهینه با استفاده از گاز کروماتوگرافی روغن به منظور افزایش دقت و داشتن قابلیـت اطمینـان بـالا جهـت تشخیص عیوب ابتدایی ترانسفورماتورها پیشنهاد شد . در ایـن مقاله سعی شده است باارائه دستورالعمل و استفاده از تکنیـک های شبکه عصبی، گازهای محلول در روغن در طی یک دوره پــیش بینــی و ســپس ایــن اطلاعــات بعنــوان ورودی، جهــت تشخیص وتفکیک عیب به سیستم هوشمند داده می شـود . بـه منظور افزایش قدرت تعمیم دهی ودقت پـیش بینـی از روش تلفیقی بیسین با روش گوس – نیوتون استفاده شده است