سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیوان شایسته –
امیر حیدری –
علیرضا طباطبایی نژاد –
نورا… نورالهی –

چکیده:

تشکیل هیدرات از مشکلات مرسوم خطوط انتقال گاز طبیعی در مناطق سردسیر می باشد. تعداد ۱۴۹ نقطه شامل دما، فشار و گراویته با دقت از منحنی Gas Gravity تهیه و استفاده گردید. در قسمت روشهای آماری مدلهایی با ۱۱ و ۱۸ پارامتر با استفاده از نرم افزار EES تعیین گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS اعتبار این روابط مورد ارزیابی قرار گرفت .بر اساس جداول و دندروگرام های حاصله، مدل A با تعداد ثوابت کمتر، از دقت بالاتری نسبت به مدل Sloan برخوردار می باشد. در قسمت شبکه عصبی مصنوعی نیز ۱۴۹ داده آموزشی تجربی و ۱۸ داده غیر آموشی تجربی در یک شبکه با ساختار پیش خور – بک پروپاگیشن استفاده گردید. مطلوب ترین آرایش شبکه برای پیش بینی دما ۱-۵-۷ می باشد. نتایج نشاندهنده انطباق R2=0.9941 برای شبکه عصبی مصنوعی، انطباق R2=0.9822 برای مدل A و انطباق R2=0.9263 برای روش Sloan می باشد.