سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن عدالت – تهران دانشگاه تهران دانشکدة فنی – گروه مهندسی شیمی
حبیب اله مهبودی – شرکت پتروپارس
جواد احسانی فرد – دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آران و بیدگل

چکیده:

فرآیند انبساط فرایندی کلیدی در سیکل تبرید است که در شیر فشار شکن اتفاق می افتد. این فرآیند را انبساط ژول تامسون نیز می گویند . پیش بینی دمای خروجی شیر فشار شکن که به صورت یک فرایند آنتالپی ثابت عمل می کند با توجه به کاربردش در طراحی سایر تجهیزات، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله به منظور پیش بینی دمای خروجی شیر فشار شکن در واحد تنظیم نقطة شبنم پالایشگاه گاز پارس جنوبی، از دو روش مختلف بر پایة روابط ترمودینامیکی استفاده می شود. در روش اول با استفاده از این واقعیت که آنتالپی در ورودی و خروجی شیر فشار شکن یکسان است، دمای خروجی شیر فشارشکن محاسبه می شود. در روش دوم نیز بر پای ة رابط ه ای برای ضریب ژو ل-تامسو ن، دمای خروجی شیر فشارشکن بدست می آی د. نتایج نشان می دهد که روش دوم با توجه به کاربرد مستقیم ضریب ژو ل-تامسون از دقت بالاتری برخوردار اس ت. همچنین استفاده از معادلة حالت پنگ رابینسون جهت پیش بینی دمای خروجی شِر فشارشکن از دقت بالاتری نسبت به معادلة حالت سوا ردلیچ وانگ برخوردار است