سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا خاتمی – بخش مهندسی معدن – دانشکده فنی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق
محمد رنجبر – بخش مهندسی معدن – دانشکده فنی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق
رضا یونسی – بخش مهندسی معدن – دانشکده فنی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق
شراره آریا – مدیریت تحقیق و توسعه شرکت ملی نفت ایران – تهران

چکیده:

در این تحقیق از جبرفازی برای پیش بینی رسوب سولفاتهای باریم، استرانسیم و کلسیم در مخازن و تجهیزات بهره بردارینفت استفاده شده است . از آنجاییکه اعداد فازی با شکل تابع عضویت خود،
گستره مقادیر ممکن برای یک پارامتر مدل را با درجه عضویت آن مشخص می کنند، عدم قطعیتهای موجود در تعیین پارامتر مدل را بطور کامل درنظر می گیرند و لذا نتایج واقعی تری را نسبت به حالت غیرفازی بدست می دهند . مدلهای پیش بینی رسوب دارای پارامترهایی با عدم قطعیت می باشند و بهمین دلیل کاربرد اعداد فازی می تواند مفید باشد . اعداد فازی LR و اعمال جبری اولیه بر اساس اصل گسترش Zadeh معرفی شده اند و کاربرد آنها برای پیش بینی رسوب ناشی از اختلاط دو آب سازندی و آب دریا که در عملیات سیلاب زنی برای افزایش میزان بازیابی نفت بکار می رود، مورد بررسی قرار گرفته است . پارامترهایی مانند حاصلضرب حلالیت، غلظت سولفات آزاد و جرم رسوب بصورت اعداد فازی بدست آمده اند . برای مثال میزان رسوب سولفاتهای باریم و استرانسیم ناشی از اختلاط دو آب ناسازگار تعیین شده و با روش غیرفازی مقایسه گردیده است . علاوه بر مشاهده همخوانی مناسب بین روش فازی و غیرفازی، محاسبات فازی قادر است حداکثر رسوب ممکن را با توجه به اطلاعات موجود بدست دهد .