سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل غلامزاده – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی و علم و مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مهندسی و علم و مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق ابتدا رفتار سیلان الیاژ AlMg6 بااستفاده از تحلیل داده های آزمون فشار داغ در محدوده گسترده ای از دما و نرخ کرنش بررسی و نتایج توسط اعمال تاثیر گرمای تغییر فرم و اصطکاک، تصحیح گردیده است. در ادامه برای اولین بار از پارامتر زنر هولمان و شبکه عصبی جهت مدل کردن رفتار سیلان آلیاژ در دمای بالا استفاده شده است. سپس، تغییرات انرژی فعال سازی تغییر شکل با دما، نرخ کرنش و کرنش مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین از یک مدل عصبی با سه ورودی دما، کرنش و نرخ کرنش خروجی تنش سیلان، جهت مدل کردن رفتار دمای بالای آلیاژ استفاده شده است مقایسه منحنی های تنش کرنش پیش بینی شده از مدل با نتایج حاصل از آزمایش، نشان دهنده مطابقت و کارایی خوب مدل شبکه عصبی در این تحقیق می باشد.