سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
حسین فروتن – کارشناس ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

مقاله حاضر شامل پیش بینی و محاسبه پارامترهای لایه مرزی در حال گـذار روی صفحه تخت به کمـک یـک روش ترکیـب خطـی اسـت. در ایـن روش پارامترهای لایه مرزی درحال گذار به صورت ترکیبی خطـی از پارامترهـای جریان کاملاً لایه ای و کاملاً درهم بیان می شوند . پارامترهای محاسـبه شـده به کمک این روش با نتایج تجربی ERCOFTAC حاصل از انـدازه گیـری پارامترهای لایه مرزی دوبعدی روی صفحه تخت مقایسه و صحت این روش بررسی شده است. نتایج حاصله، هماهنگی مناسبی با داده های تجربی نشان میدهند . همچنین تأثیر تغییرات گرادیان فشار و شدت اغتـشاشات جریـان آزاد بر فرایند گذار مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت به محـدودیتهای این روش اشاره گردیده و نشان داده شده که حوزه کاربرد این شی وه در چـه شرایطی است .