سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دهقانیان – کارشناس ارشد مهندسی هوادریا ، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی، پژ
کامبیز عالم پور – کارشناس ارشد مهندسی هوادریا مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی، پژو
کاووس زارع – کارشناس ارشد تبدیل انرژی مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی، پژوهشک

چکیده:

شناور (Surface Effect Ship)SES به شناورهایی اطلاق می گردد که با استفاده از پدیده اثر سطح و ارسال هوای فشرده به زیر بدنه نیروهای پسای وارده به شناور را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهند. ایده اصلی این شناور تلفیقی ساختاری از شناورهای کاتاماران و هاروکرافت می باشد. در این شناور به واسطه محبوس شدن هوا در زیر بدنه و حرکت در امواج دریا نوع خاصی از ارتعاشات عمودی بوجود می آید که پدیده کابل استون (Cobblestone) نامیده می شود. در این شناور مسئله ارتعاشات و لزوم کاهش تکانهای شدید نیروهای عمودی و مقابله با پدیده کابل استون (Cobblestone) امری الزامی است و در خصوص کیفیت سواری موثر می باشد. در این مقاله تحلیل ارتعاشات یک شناور SES با استفاده از الگوریتم یادگیری عاطفی مورد بررسی قرار گرفته است. روش یادگیری عاطفی یک روش یادگیری چندمنظوره با بار محاسباتیکم است که در تصمیم گیری عاطفی (ELFIS) معرفی می گردد. الگوریتم یادگیری عاطفی از منطقی بسیار قوی برخوردار بوده و می تواند در این زمینه الگوی ارتعاشی را تحلیل نماید. از نتایج بدست آمده می توان در زمینه تحلیل سیستمهای غیر خطی و پیش بینی سریهای زمانی استفاده نمود.