سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا شمسی – کارشناس ارشد معماری کشتی

چکیده:

در سالهای اخیر توجه بیشتری نسبت به پیش بینی و بررسی رفتار شناور در دریا (seakeeping) نشان داده شده است در شناورهای تندرو و سبک هرچه بیشتر سرعت شناور افزایش می یابد اهمیت این محاسبات بیشتر می گردد. دراین مقاله سعی شده رفتار یک شناور تندروپلنینگ در امواج دریا محاسبه و پیش بینی می شود. بدین منظور از روش تئوری نواری برای محاسبه پاسخ شناور در حالت کوپل شده حرکات pitch, Heave استفاده گردیده است ابتدا از روش نگاشت همدیس برای محاسبه ضرایب جرم افزوده و دمپینگ صفحات عمودی شناور استفاده می شود. سپس با استفاده از روش تئوری نواری، ضرایب جرم افزوده و دمپینگ کل شناور محاسبه شده است. در نهایت معادله حرکات pitch, Heave بصورت کوپل حل می گردند تا مقادیر عملگرهای دامنه پاسخ شناور (RAOs) تعیین شود. مقادیر حرکات علاوه بر مرکز ثقل در نقاط مختلف و مورد نظر شناور محاسبه شده است همچنین درصد احتمال وقوع پدیده اسلمینگ و خیسی عرشه و بررسی معیار دریازدگی(MSI) در نظر گرفته شده و با معیارهای موجود مقایسه شده است.