سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین ریاحی مدوار – دانشجوی دوره دکتری سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی ایوب زاده – استادیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دست یابی به کانال ها و رودخانه های فرسایش پذبر طبیعی که در آنها شدت فرسایش و انتقال رسوب برابر بوده و سیستم در حالت تعادل دینامیکی باشد، یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مباحث مهندسی رودخانه است.به دلیل پیچیدگی بیش از حد حاکم بر پدیده و دینامیک بودن آن، از معیارهای تجربی- نیمه تجربی و آماری برای تعیین ابعاد کانالهای رژیمی استفاده می شود.تئوری رژیمی از آنجا که هیچگونه توجیه فیزیکی ندارد، تئوری قدرتمندی نبوده و همواره نتایج آن مورد تردید بوده است.به همین منظور در این مقاله متدولوژی جدیدی برای تخمین ابعاد کانالهای پایدار رژیمی بر اساس سیستم خبره فازی- عصبی ارائه شده است.مدل فوق الذکر با استفاده از داده های صحرائی وسیعی (۴۱۵ مورد) که توسط محققین مختلف جمع آوری و گزارش شده بود، توسعه یافته و ارزیابی شده است.همچنین با استفاده از روش های ترسیمی و آماری نتایج مدل و قدرت پیش بینی آن با معادلات تجربی و نیمه تجربی (تئوری حدی) سایمونز و آلبرتسون، پارکر ، کلرهالز،بری،نیل، هی و تورن، چانگ مقایسه شده است.طبق نتایج معادلات فوق قادر به تخمین مناسب تمامی پارامترهای مقطع پایدار (عرض، عمق و شیب) نمی باشند از طرفی با استفاده از سیستم های هوشمند همچون مدل فازی- عصبی دقت تخمین ابعاد مقطع پایدار رژیمی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.و همچنین مدل به ترتیب در تخمین عرض، عمق و شیب پایدار کانال دقت بهتری دارد.متدولوژی مطرح شده در این مقاله رهیافت جدیدی در طراحی و برآورد دقیق ابعاد کانالهای پایدار رژیمی به شمار می آید.