سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا سعیدی – عضو هیئت علمی دانشکدة صنعتی و معدنی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام رضایی – استاد دانشکدة معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کورش شهریار – دانشیار دانشکدة معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عزالدین بخت آور – دانشجودکتری استخراج معدن، دانشکدة معدن و متالورژی،دانشگاه صنعتی ام

چکیده:

جهت پیش بینی رقت مواد معدنی با باطله می توان از روشهای تجربی و تحلیل عددی استفاده کرد . روشهای تجربی بر اساس سیستم طبقه بندی ژئومکانیکی پایه ریزی شده اند . از جمله این روشها
روش " نمودار پایداری " و " روش رقت " می باشند . در روش نمودار پایداری پارامترهایی نظیر فاکتور تنش , شاخص کیفیت سنگ , جهت ناپیوستگی , فاکتور ثقل و شعاع هیدرولیکی تعیین کنندة
درجة پایداری کمربالا , عمق سنگهای شکسته شده و در نتیجه اختلاط مواد معدنی با باطله محسوب می شوند . در این مقاله اطلاعات و داده های جمع آوری شده از ۵ کارگاه جبهه کار طولانی
در منطقة زغالی کرمان با استفاده از روش " نمودار پایداری " مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که کارگاه ها از پتانسیل ناپایداری برخوردار هستند و میزان ریزش کمربالا و درصد
رقت بترتیب معادل ۰/۶ متر و %۲۳ می باشد . که این مقدار رقت در مقایسه با مقدار واقعی %۳ بیشتر می باشد . این مقدار بیانگر آن است که روشهای تجربی از جمله روش " نمودار پایداری " ابزارهای خوبی جهت تعیین رقت می باشند .