سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سکینه پرهیزکار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شاهرود
خلیل اژدری – دانشیاران گروه آب و خاک – دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
صمد امامقلی زاده – دانشیاران گروه آب و خاک – دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
غلامعباس کاظمی – استادیار گروه آب شناسی دانشکده زمین شناسی دانشگاه شاهرود

چکیده:
با توجه به محدودیت منابع و خطر بحران آب در ایران، یافتن راه هایی برای پیش بینی مقدار سطح آب قبل از حفر چاه ها ضروری است. در این تحقیق شبیه سازی جریان آب زیرزمینی جنوب دشت دامغان با استفاده از نرم افزار GMS و کد MODFLOW انجام شد، برای شرایط پایدار مدلسازی دوره ۶ ماهه (مهر۸۵ تا اسفند ۸۵) و شرایط ناپایدار دوره ۵ ساله (فروردین ۸۶ تا اسفند ۹۰) با گام های زمانی فصلی در نظر گرفته شد و پیش بینی سطح آب زیرزمینی در دوره ۵ ساله ( فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۷) انجام شد. نتایج حاصل از مدل نشان داد مقدار افت به طور متوسط در دوره مذکور ۶۶/۲ متر خواهد بود، همچنین نتیجه دیگر نشان داد که با این میزان افت ۲۵ مترمکعب آب از بخش جنوبی آبخوان دشت دامغان کسر خواهد گردید.