سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
علیرضا انصاری یار – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
محمد باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
میلاد طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده:
باتوجه به آمار فزاینده میزان تصادفات جاده ای کشور و به تبع آن افزایش میزان قربانیان ناشی از سوانح رانندگی ، موضوعپیش بینی و کاهش نرخ تصادفات از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشد. شاخصه های بسیاری در پیش بینی روند رشدسوانح جاده ای کشور دخیل می باشد. در این پژوهش سه عامل اصلی این مهم، یعنی میزان کیلومتراژ راه های کل کشور،تغییرات نرخ موتوریزاسیون و تعداد وسایل نقلیه موجود در کشور بعنوان پارامترهای تعیین کننده در مدلسازی مورد استفادهقرار گرفته شده است تا در افق ۱۴۰۴، میزان تصادفات کل کشور پیش بینی شود. با مدلسازی های انجام شده در این پژوهشمشخص گردید درصورتیکه روند سیاست های فعلی کلی تغییر محسوسی نکند ، در چشم انداز ۱۴۰۴، میزان تصادفات کلکشور از رقم سیصد هزار تصادف در سال تجاوز خواهد نمود که برای کشور درحال توسعه ایران رقم بسیار بالایی خواهد بود. لذابا ارائه و اعمال قوانین و مقررات فرهنگی، انتظامی و اجرایی می توان این تعداد پیش بینی تصادفات رانندگی را تا حدود قابلتوجهی کاهش داد.