سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید کمیل طیبی – دانشیار ، اقتصاد بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفه
کریم آذربایجانی – دانشیار،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
فرهاد محمدی – رئیس دانشگاه پیام نور مرکزشاهین شهر
لیلی بیاری – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

دور نمای تولید و مصرف انرژی در چند دهه آینده، با چالش روبه رو شده است. منابع مرسوم انرژی شامل سوخت های فسیلی می باشد. انرژی سبز، جانشینی برای انرژی های فسیلی بوده و درقرن اخیر میزان تولید و مصرف این نوع انرژی ها یک پارامتر مهم توسعه اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و تکنولوژی کشورها محسوب می شوند. دسترسی کشورهای در حال توسعه به انواع منابع جدید انرژی و انجام فعالیت های اقتصادی در جهت نیل به این هدف، برای توسعه اقتصادی آن ها اهمیت اساسی دارد؛ به طوری که پژوهش های جدید نشان داده بین سطح توسعه و میزان مصرف انرژی کشورها رابطه مستقیمی وجود دارد.