سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی رهبر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
محسن معجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
وحید یزدانجو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

لرزه خیزی القایی زلزله هایی را توصیف می کند که به طور کامل ناشی از فعالیتهای بشری هستند ویا اینکه در مناطق فعال تکتونیکی در اثر تغییر وضعیت تنش روی می دهند. انسان می تواند این تغییر شرایط را با ایجاد مخازن و بارگذاری ایزوستاتیک ناشی از آن ویا باربرداری فراهم کند ] ۱[. مخازن تولیدکننده برق آبی بیش از ۶۰ سال است که به لحاظ ایجاد زلزله های القایی شناخته شده است. تاکنون بیش از ۹۰ محل در جهان شناسایی شده که در آنها زمین لرزه القایی ناشی از .[ پرشدن مخازن سدها روی داده است ] ۳ تخمین اندازة لرزه خیزی القایی مخازن سدها برای تحلیل ریسک لرزهای محدودة سدها و طراحی سد )در سدهای بسیار بزرگ( دارای اهمیت می باشد بدین معنی که با ساخت سد با ارتفاع و حجم مشخص، احتمال وقوع زلزله هایی با بزرگای چند ریشتر وجود خواهد داشت. ،[ در این مقاله با استفاده از آمار لرزه خیزی القایی بدست آمده ناشی از آبگیری مخازن سدها در نقاط مختلف جهان ] ۳ سعی در ایجاد ارتباط بین دو پارامتر ارتفاع سد و حجم سد با بزرگای زلزله های القایی بوجود آمده شده است. به این ترتیب که دو پارامتر فوق الذکر به عنوان نرون های ورودی شبکه و بزرگای زلزله مصنوعی رخ داده نیز بعنوان خروجی شبکه تعریف شداند.