سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، دانشگاه زنجان
حسین جدیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه زنجان

چکیده:

عمر مفید سازه های بتن مسلح خصوصاً سازه های دریایی و پلها معمولاً توسط خوردگی آرماتور محدود می شود. خوردگی آرماتور باعث شکل گیری محصولات خوردگی در اطراف آرماتور شده و افزایش حجم این محصولات باعث ایجاد فشار انبساطی در بتن اطراف آرماتور می گردد. این فشار انبساطی موجب ترک خوردگی و پوکیدن پوشش بتنی شده و از بین رفتن پوشش بتنی باعث کاهش مقطع بتن، کاهش مقاومت پیوستگی بتن و آرماتور و همچنین قرار گرفتن آرماتور در معرض عوامل جوی می شود. بنابراین با متلاشی شدن پوشش بتنی، مقاومت پیوستگی به شدت کاهش یافته و خوردگی افزایش می یابد و عملاً عمر مفید سازه پایان می یابد. در این مقاله با محاسبه میزان خوردگی با فرض سرعتهای ثابت و متغیر برای خوردگی در زمانهای مختلف، فشار انبساطی ایجاد شده در بتن محاسبه شده و سپس با حل عددی مسئله مقدار مرزی استوانه توخالی تحت فشار داخلی، با فرض مدل ترک چسبندة سه خطی برای رفتار بتن درکشش، میزان رشد ترک، عرض ترک و همچنین مقاومت پیوستگی باقی مانده در زمان مشخص محاسبه می شود. بنابراین با داشتن سرعت خوردگی، مشخصات مکانیکی بتن و همچنین ضخامت پوشش، ترک خوردگی پوشش و مقاومت پیوستگی باقی مانده پیش بینی می شود