سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز
عباسعلی نیک اندیش – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، بخش زمین شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

سیستمهای هیدرولوژیک طبیعی نظیر حوضه های آبریز (Watersheds) بقدری پیچیده هستند که تاکنون قوانین دقیقی که به طور جامع و کامل رفتار آنها را بیان کند، ارائه نشده است. به همین دلیل رفتار این سیستم ها عمدتا با مدلسازی (Modeling) تخمین زده می شود (Chow, 1972) . از دیدگاه مدلسازی سیستمهای هیدرولوژیکی به سه گروه سیستمهای تعیینی (Deterministic Systems) سیستمهای شبه استوکستیکی (Quasi-Stochastic) و سیستمهای استوکستیکی (Stochastic Systems) طبقه بندی می شوند.
به دلیل عدم قطعیت (Uncertainty) موجود در رفتار هیدرولوژیک حوضه آبریز و فرآیندهایی که در آن واقع می شوند نظیر تبخیر، بارندگی، دبی چشمه ها و … شبیه سازی (Chow, 1978) ، مدلهای استوکستیک از تکنیک سریهای زمانی کمک می گیرد. در مناطقی که با کمبود داده های تاریخی مواجه ایم، استفاده از این مدلها ارزشمند می باشد. در این مقاله دو فرآیند تبخیر و دبی چشمه که به عنوان خروجی در سیستم هیدرولوژیک حوضه آبریز مطرح می باشند، به عنوان فرآیندهای استوکستیکی مورد مدلسازی قرار گرفته اند.