سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مصطفی میرمهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
عیسی جهانگیر – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

حوضه آبریز مارون از حوضه های مهم در استان خوزستان به شمار می آید به طوری آه نقشی حیاتی در بخش آشاورزی و تولید انرژ ی دارد . در این بین تعیین سیلاب این حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری آه در سالهای اخیر این سیلاب مشکلات عدیده ای را برای سد مارون و پایین دست آن به وجود آورده است آه ایجاب می آند با شناسایی و پیش بینی سیلاب ها متناسب با نوع باران آنترل های لازم را به وجود آورده و از ایجاد خسارت های هنگفت جلوگیری آرد . اهمیت دیگر تعیین سیلاب حوضه بالادست سد مارون، استفاده و بهره برداری از رودخانه مارون برای ذخیره سد برای فصول خشک سال است آه می توان د در توسعه بخش آشاورزی نواحی تحت پوشش سد مارون از اهمیت فراوانی برخوردار باشد .
مدل ریاضی مورد استفاده دراین طرح مدل ریاضی hec-hms است آه یک سیستم مدل خصوصیات حوضه و ایستگاه ًسازی هیدرولوژیکی بوده آه می تواند با استفاده از های بارندگی شاخص برای حوضه موردنظر آالیبره شده ونهایتا مدل ساخته شده قادر است مقادیر بارندگی ایستگاه های بالادست سد مارون را گرفته ورواناب ناشی از آن را تعیین آند . بدین ترتیب بستری برای بکارگیری مدل hec-hms نیز فراهم آورده شده است آه با استفاده از آن می توان به بررسی آارایی مدل فوق الذآر پرداخت . ما در این تحقیق سعی خواهیم آرد آه با در نظر گرفتن داده های موردنیاز مدل، آن را برای بدست آوردن رواناب حوضه واسنجی آرده و اطلاعات بدست آمده از مدل را با اطلاعات مشاهداتی مورد تحلیل قرار دهیم