سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی شعبانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تهران
سیروس قطبی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تهران
داود رشتچیان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تهران
وحید تقی خانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تهران

چکیده:

یکی از مشکلات صنایع نفت و گاز، تشکیل هیدرات میباشد که باعث بروز مشکلاتی نظیر مسدود شدن خطوط لوله انتقال گاز طبیعی می شود. آبی که به همراه گاز طبیعی در خطوط لوله انتقال موجود می باشد، بصورت محلول الکترولیت بوده و حاوی یونهای متفاوت است. در مقاله حاضر نیز هدف، پیش بینی شرایط تشکیلهیدرات در حضور الکترولیتها می باشد. مبنای محاسبات، بر روش آماری وندروالس و پلاتیو استوار می باشد و برای محاسبه فعالیت آب در محلولهای الکترولیت از مدل تخمین متوسط کروی که توسط قطبی و ورا اصلاح گردیده ، استفاده شدهاست و پارامترهای این مدل برای انواع محلولهای الکترولیت مورد محاسبه مجدد قرار گرفتهاند. مدل ارائه شده بر روی تعداد زیادی از داده های تجربی سیستمهای حاوی هیدرات امتحان گردیده و نتایج حاصل توافق مناسبی با دادههای تجربی داشته است.