سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود تابش – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
جلیل ابریشمی – دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد
آرش آقایی – کارشناس ارشد عمران – گرایش مهندسی آب و هیدرولیک

چکیده:

سرمایه گذاری برای شبکه های توزیع آب شهری که سهم قابل توجهی از شریان های اساسی تامین کننده ی خدمات آبی را در بر می گیرند، نیاز به مدیریت کارا وبرنامه ریزی پویا دارد. از جمله ی اتفاقات مخاطره انگیزی که همواره سلامت ساختاری و کارایی در این شبکه ها را تهدید می کند، شکست لوله ها است و از جمله ی کلیدهای مهم استراتژی بهسازی بهینه در شبکه های آبی توانایی پیش بینی کردن نرخ شکست در لوله ها می باشد.
دراین مقاله با بیان عوامل اساسیز شکست لوله ها، به منظور پیش بینی نرخ شکست آن ها و برای شناسایی الگوهای قابل درک، منطقی و مفید از میان داده های در دسترس، یک روش داده کاوی به نام رگرسیون چند جمله ای تکاملی (FPR) که یک استراتژی تکاملی ترکیبی محسوب شده و مدل های توضیحی پارامتری ارائه می کند، توضیح داده میشود. جهت ارزیابی روش ارائه شده در این پژوهش ، شبکه ی آبرسانی شهری ناحیه ی چهار شهر مشهد انتخاب شده است. با توجه به معیار قطر – جنس در گروه بندی لوله ها و همچنین در نظر گرفتن شرایط هیدرولیکی و فشاری در منطقه به عنوان معیار پهنه بندی فشار در شبکه، فرم سیمبلیک مدل ها به خوبی نشان می دهد که افزایش نرخ شکست با افزایش سن ، طول و تعداد انشعابات لوله در ارتباط بوده و همچنین نسبتی معکوس بین کاهش نرخ شکستبا افزایش قطر وجود دارد. در نهایت تاثیر غیر مستقیم پارامتر فشار در مدل ها بررسی شده است.