سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامعلی بهزادی – استادیار مرکز آموزش عالی فنی ساری

چکیده:

در دو دهه گذشته تلاشهای زیادی برای تغییر سیستم طراحی روسازی راه از تجربی محض به تحلیلی صورت گرفته است . اگرچه موفقیت های بوجود آمده، ولی هنوز نتایج حاصل از روشهای تحلیلی با واقعیت تفاوت زیادی دارد و یکی از دلایل اصلی تفاوت بخاطر فرضیات غیر واقعی در رفتار و مصالخ و تحلیل ها بوده است. در اکثر سیستم های طراحی جدید، تئوری الاستیک برای توصیف رفتار لایه ای روسازی تحت اثر تکرار بار مورد استفاده قرار گرفته است و بخاطر سهولت در تحلیل، تنشها و کرنش های پلاستیک ناشی از رفتار پلاستیک مصالح در اثر تکرار بارگذاری صرف نظر می شود. در روشهای تحلیلی روسازی راه، شیار چرخ و ترک دو تا از نشانه های اصلی هرابی راه می باشند. هدف اصلی از این مقاله تعیین تاثیر خواص پلاستیک مصالح روسازی در شیار راه می باشد. بدین منظور شیار چندمقطع روسازی که تحت آزمایش صحرایی ALF نیز قرار گرفته اند با استفاده از روشهای الاستیک، ویسکو – الاستیک و الاستو – پلاستیک محاسبه و نتایج حاصله از متدهای مختلف با رفتار روسازی حاصل از آزمایش ALF مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که در اکثر مقاطع مورد آزمیاش مقادیر شیار بدست آمده توسط روش الاستو – پلاستک درمقایسه با روشهای الاستیک و ویسکو – الاستیک به نتایج صحرایی نزدیک تر می باشد. و این بخاطر در نظر گرفتن خواص پلاستیک و تاثیر متقابل لایه های مجاور بوده است. در ضمن آنالیز الاستو – پلاستیک قاببیت پیش بینی شیار بوجود آمده در بین لایه های روسازی را دارا می باشد. در صورتی که متدهای دیگر توانایی فوق را دارا نمی باشند.