سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی یاوری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن- دانشکده فنی- دانشگاه تهران
سعید مهدوری – عضو هیئت علمی دانشکده معدن- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ابتدا برخی از روش های پی شبینی ضریب بهره وری مرور شده است. سپس ضمن بررسی ساختار بانک اطلاعاتی استفاده شده جهت پی شبینی ضریب بهر هوری، پارامترهای موثر بر ضریب بهره وری معرفی گردیده است. با استفاده از تحلیل آماری دو متغیره و دسته بندی داده ها، معادلاتی برای تعیین ضریب بهر هوری بر مبنای یک پارامتر در شرایطی خاص ارائه شده است. در ادامه با بهر هگیری از تحلیل آماری چند متغیره پارامترهای موثر بر ضریب بهر هوری بررسی شده و معادلاتی جهت تعیین ضریب بهر هوری بر مبنای پنج پارامتر موثر بر ضریب بهره وری ارائه شده و با استفاده از این معادلات تاثیر برخی از پارامترهای موثر بر ضریب بهره وری در قالب نمودارهایی مورد بررسی قرار گرفته است.