سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد میرزائی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه
احمد غلامی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا طیبی – جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در ترانسفورماتورهای قدرت جهت تامین استقامت الکتریکـی لازم بین سیم پیچ ها و همچنین استقامت مکـانیکی لازم بـین آنها از عایق های کاغذی استفاده مـی شـود . بـی شـک عـایق کاغذ سلولزی در ترانسفورماتور مسـ تقیما تحـت تـاثیر تـنش حرارتی ناشی از تلفـات سـیم پـیچ هـا و آهنـی قـرار دارد . از آنجایی که قسمت اعظم عایق کاغذ سلولزی به دور سیم پـیچ ها پیچیده شده است، تلفـات حرارتـی مسـتقیما بـر آن تـاثیر گذاشته بطوری که عمر قابل انتظار آن را کاهش می دهد . در ایــن مقالــه بــا انجــام تســت هــای پیرســازی تســریعی( Accelerated Ageing Tests )بــر روی کاغــذ عــایق در ترانسفورماتورهای قدرت،تاثیر تنش حرارتی بر روی شاخص بسیار مهم فیزیکی – مکانیکی آن که همانا استقامت کششی می باشد بررسی شده است . بدین منظور با مشابهت سـازی دقیـق فرآیند کاری یک تران سفورماتور روغنی،ضمن فـراهم نمـودن تمهیدات لازم، مجموعـه آزمایشـگاهی مـورد نیـاز سـاخته و تست های پیرسازی تسـریعی در دماهـای ۱۴۰ ، ۱۵۰ و ۱۶۰
درجه سانتی گراد انجام گردیده است . سپس با توجه به مـدت زمــان پیرســازی و بــا ملاحظــه بــر تغییــر اســتقامت کششــی کاغــذ،رفتار و چگــونگی تغییــر عمــر عــایق ســلولزی در ترانسفورماتور بررسی شده است . همچنین بـا توجـه بـه مـدل معروف آرینوس در تنش حرارتـی عـایق هـا و نیـز بـا مـدل ترکیبـــی جدیـــد تـــوانی – نمـــایی،عمر عـــایق ســـلولز در ترانسفورماتورها پیش بینی شده است .