سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید آزادی – پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران
پرویز رضازاده – سازمان هواشناسی کشور، تهران
ابراهیم میرزایی – سازمان هواشناسی کشور، تهران
غلامعلی وکیلی – پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت پیش بینی کمیت بارش و نقش مهم سامانه های ترکیبی مدیترانه ای – سودانی در بارندگی های زمستانی ایران، در این مطالعه نگارش سوم مدل غیر هیدروستاتیک MM5 برای صدور پیش بینی های چهار روزه در منطقه ایران با استفاده از داده هـای مدل تمام کره ای AVN به صورت آزمایشی، آغازگری و اجرا شده است . در این آزمایش ها تلاش اصلی برای تنظیم بخش فیزیکی مدل شامل پارامتری سازی فرآیندهای لایه مرزی سیاره ای و فرآیند همرفت بوده است . به این منظور، بـا اسـتفاده از هشـت ترکیـب مختلـف، نقش پارامتری سازی ف یزیکی برای پنج مورد از سامانه های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است . تفکیک افقی مدل ٣٠ کیلومتر و تعـداد ترازهای قائم ٢٣ تراز در مختصات سیگما در نظر گرفته شده است . نتایج آزمایش ها نشان می دهد که این مدل منطقـه ای بـا پیکربنـدی به کار رفته، برای شبیه سازی ساخ تارهای میان مقیاس سامانه های ترکیبی تا چهار روز موفق است . بررسی ترکیب طرح واره های مختلف نیز نشان می دهد که ترکیب طرح واره های Betts-Miller ، Grell یا Kain-Fritsch برای همرفـت بـا طـرح واره Blackadar بـرای لایه مرزی در مقایسه با دیگر ترکیب ها نتایج بهتری را به همراه دارد