سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

احمد نظری – کارشناس ارشد مهندسی دریا شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)
امیرحسین کوکبی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله، برای پیش بینی عمر خستگی اتصال های جوشکاری شده T شکل با مقادیر فواصل مختلف بین دو ورقه، از روش جوشکاری زیر پودری استفاده شده است. پس از آن این قطعات تحت بارگذاری سیکلی کششی – کششی قرار گرفته تا در نهایت شکست در نمونه ها حاصل گردد. بدنبال آن تحلیل تئوری قطعات بوسیله روش محاسبات عددی ، محاسبه فاکتور شدت تنش و انتگرال گیری از رابطه پاریس انجام گرفته و عمر خستگی این اتصالات بدستآورده شده است. با مقایسه نتایج تئوری و آزمایش مقدار بهینه فاصله دو ورقه صفر تا دو میلیمتر و یا حداکثر یکدهم ضخامت ورقه بدست آمده است، که در این فوصال عمر خستگی اتصالات T شکل بیشترین مقدار را دارد.