سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمصطفی موسوی زاه نوقابی – کارشناسی ارشد جوشکاری دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حسن فرهنگی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
رضا روایی – کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه سمنان
وحید نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

ریلهای راه آهن تحت بارهای سیکلی بسیار بالایی ه ستند و ایجـاد شکـستهای خستگی در آنها بسیار معمول می باشد . جوش ریلهای راه آهن نقـشی اساسی در ایمنی و عملکرد خط راه آهن دارند و ایجاد شکست های خستگی در آنها موجب مشکلات فراوانی در تعمیر، نگهداری و بازرسی خط می شود و همچنین خطر خروج از خط قطار را به همـراه دار د . یکـی از شکـست هـای متداول جوش جرقه ای ریلها، شکست افقی در جان ریل می باشد که با جدا شدن قسمتی از تاج ریل خطر جدی خروج از خط قطار را فراهم مـی کنـد . درمقاله حاضر تنش های سیکلی عمودی ایجادشده در جان ریل در اثر عبـور چرخ قطـار کـه مـسبب ایـن شکـستها مـی باشـد ، بـه کمـک شـ بیهسـازی کامپیوتری ساختار خط و اجزاء آن، در حالت های مختلف بارگذاری تخمین زده شده است . در تمامی حالت ها، عمر خستگی به کمک انتگـرال گیـری از رابطه نرخ رشد ترک خستگی ارائه شده برای فولاد ریل ، محاسبه شده اسـت و حالتهای بارگذاری کاهش دهندهی شدید عمر خستگی تعیین شده است .
در نهایت پیشنهادهایی برای افزایش عمر خستگی ایـن جوشـها ارائـه شـده است .