سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن سعیدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا مجیدیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

چکیده:

پــیش بینــی عمرتجهیــزات نیروگاههــای حرارتــی از جملــه کندانســور بــرای جلــوگیری از خروجیهــای ناخواســته، بهینــه نمودن فعالیتهای تعمیراتی وهمچنـین تهیـه برنامـه زمانبنـدی بازدیدهای دوره ای وتعمیرات اساسی امـر ی لازم و ضـروری می باشد . در این مقاله، با تو جه به ارزیابی وضعیت لوله هـای کندانسورچهار واحد بخـاری نیروگـاه نکـا بـا روش بازرسـی جریان گردابی، چگونگی تغییرات ضخامت جداره لولـه هـای فوق برحسب زمان، مورد بررسی قرار گرفـت . حـداکثر نـرخ کاهش ضخامت لوله با استفاده از منطق فازی و شبکه عصـبی محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید و با در نظرگرفتن حـداقل ضخامت لازم لوله های مزبور ، طول عمر باقیمانده آنها تعیین شد