سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدداود محمدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی ارومیه ای – دانشیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

حفاری مکانیزه تمام مقطع تونل ها توسط ماشین، دارای تاریخچه ای نزدیگ به پنجاه سال می باشد. بررسی عملکرد این ماشین ها با توجه به هزینه بالای آن یکی از مسائلی است که از جوانب مختلف مورد توجه قار می گیرد. پیش بینی عملکرد بخش مهمی از هر پروژه حفاری مکانیزه است که می تواند نقش اساسی در انتخاب ماشین به عنوان روش حفاری داشته باشد. در این مقاله پیش بینی عملکردTBM بر مبنای روش Qtbm در قطعه اول تونل گلاب (ابتدای خط انتقال آب از زاینده رود به کاشان) مورد مطالعه قرار گرفته است. روش Qtbm با مقدار پارامتر Q شروع و با پارامترهای موثر اندرکنش بین سنگ و ماشین تکمیل می شود. پارامتر Qtbm برای تخمین میزان پیشروی ماشین حفاری طراحی شده است. با توجه به داده های موجود در مورد زونهای مسیر تونل گلاب، پارامترQtbm برای این تونل به طول تقریبی ۱۱۰۶۹ متر بدست آمده و با توجه به پارامتر Qtbm نرخ نفوذ و نرخ پیشروی در زونهای مختلف بدست آمده است. بر اساس حداکثر سرعت نفوذ مربوط به وزن A مسیر و حداقل آن مربوط به وزن B می باشد در این راستا حداکثر سرعت پیشروی نیز برای زون F و حداقل آن برای زونA بدست آمده است.