سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حیدری – اردبیل،دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده فنی،هیات علمی گروه مهندسی شی
شایسته کیوان – اردبیل،دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده فنی،هیات علمی گروه مهندسی شی
علی عسکری فرزانه – اردبیل،دانشگاه محقق اردبیلی،دانشکده فنی،هیات علمی گروه مهندسی شی

چکیده:

دراین مقاله ابتدا روشهای موجود برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در گاز طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد . با توجه به عدم وجود معادله ای معتبر برای پیش بینی فشار تشکیل هیدرات،
از شبکه عصبی مصنوعی برای این منظور استفاده گردید .در این مقاله با ۱۱۹داده آموزشی تجربی و ۳۰ داده غیر آموزشی تجربی یک شبکهFeed استفاده گردید . مطلوب ترین آرایش شبکه ۹۰−۷۰−۵۸−۱می باشد . شکل های ارائه شده نشان دهنده قابلیت بالای شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی فشار تشکیل هیدرات در گاز طبیعی می باشد .