سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان نصرت – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت، انستیتو نفت و گاز پتروپارس
عبدالرحیم جواهریان – دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمودرضا ترابی – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت، اداره ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف
همایون بهزاداسیری – اداره مهندسی نفت مدیریت اکتشاف

چکیده:

فشار منفذی یکی از های مهم، در بحث اکتشاف و حفاری اکتشاف منابع هیدروکربوری م یباشد. عدم اطلاع از میزان فشار منفذی در لای ههای مختلف، قبل از حفاری، سبب ایجاد خطرات جدی مالی و صدمات جانی در حین حفاری چاههای نفت خواهد ش د. اطلاع از مقدار این کمیت در نقاط مختلف میدان، باعث کاهش چشمگیر خطرات حفاری و بهبود طراحی چاه، طراحی وزن گل و تعیین نقاط نصب لوله جداری در چاه م یشود یکی از روشهای جدید تخمین مقدار فشار منفذی، قبل از آغاز فاز اصلی حفاری در میدان، استفاده از اطلاعات حاصل از لرز هنگاری سه بعدی م یباشد. در این روش، با استفاده از فرض تاثیر میزان فشار منفذی بر میزان فشردگی و تخلخل سازند و در پی آن، در میزان سرعت امواج لرز های در سنگ، با کالیب ره کردن تغییرات سرعت با تغییرات فشار، به کمک اطلاعات محدود چاههای منطقه، مکعب سه بعدی فشار منفذی به دست خواهد آم د. این روش نیاز به یک میدان سرعت دقیق، با وضوح تغییرات بالا دار د. در این مطالعه که بر روی یکی از میادین بزرگ در حال توسعه جنوب غرب ایران انجام ش ده است، میدان سرعت موجود یکنواخت نبوده و در بخشی از میدان سرعت حاصل از کوچ زمانی قبل از برانبارش و در بخش دیگر سرعت برانبارش وجود دار د. لذا در این مطالعه در مرحله اول، این میدان سرعت ترکیبی ، به کمک روشهای زمی نآماری با سرعت حاصل از نمودارهای صوتی چاههای م نطقه کالیبره شده و سپس شبکه میدان سرعت منظم م یشود. سپس مکعب سه بعدی فشار منفذی با استفاده از نشانگر سرعت امواج لرز های به دست خواهد آمد. اعتبارسنجی انجام شده در این تحقیق حاکی از موفقیت تخمین فشار منفذی با استفاده از اطلاعات لرز های در یک میدان کربناته، است. دقت نتایج حاصل نیز از نظر برنام هریزی حفاری قابل قبول بوده است