سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد پویان مهر – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی معدن
محمد رنجبر –

چکیده:

در سال ۱۹۶۶ در دانشگاه میشیگان مدلی برای پیش بینی فشار گاز در مخازن زیرزمینی ذخیره سازی گاز طبیعی طراحی شد . این مدل یک معادله دیفرانسیل جزئی ناهمگن وغیر خطی است که با استفاده از راه حلی نامتعارف قابل حل می باشد .مدل شامل محدودیت هایی از قبیل فرض ناهمگن بودن زمی ن ، عدم قطعیت و خطای موجود در داده ها می ب اشد که موجب غیر قابل اعتماد شدن جواب های حاصل از معادله می شود .در این پژوهش از جبر فازی جهت رفع این محدودیت ها استفاده شده است . حل فازی معادله خطاها و عدم قطعیت های موجود در متغیرها را لحاظ می کند و تمام مقادیر ممکن فشار در هر گره را ارائه می دهد . بنابراین علیرغم طولانی بودن محاسبات فازی ، جواب های حاصل از حل فازی معادله دیفرانسیل واقعی تر وقابل اعتماد تر از جواب های حاصل از محاسبات معمولی هستند.