سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سورانی – کارشناس ارشد سازمان صنایع هوا – فضا
فضل اله جمعگی – کارشناس ارشد سازمان صنایع هوا – فضا
حمیدرضا عنایتی – کارشناس ارشد سازمان صنایع هوا – فضا
رحمت اله چاره – کارشناس ارشد سازمان صنایع هوا – فضا

چکیده:

در کارخانه های ی که عمل مونتـاژ انجـام مـی دهنـد و قطعـات مـورد نیـاز را از بیـرون تهیـه مـی نماینـد ، معمـولا از آزمونهای تحویل گیری استفاده می شود این آزمون ها براساس روش های نمونه گیری استانداردی که معیارهـای آن مبتنی بر AQL انبا شته قطعه مورد نظر تعیین می گردد، با توجه به اینکه درصد خرابی انباشته های پذیرفته شـده بهطور دقیق ب هجز با بازرسی صد در صد قابل تعیین نیست، قابلیت اطمینان محصول نهایی نیز به دقت قابـل تخمـین نخواهد بود . در این مقاله روشی براساس شبیه سازی کامپیوتری بـه روش مونـت کـارلو بـرای پـیش بینـی قابلیـت اطمینان متوسط محصول نهایی ارائه گردیده است