سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احد اسماعیلی کلالق – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
مجید علومی بایگی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
سیدمحمدرضا رفیعی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت

چکیده:

در این مقا له پیش بینی قیمت خرید انرژی الکتریکـی در بـازار برق ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . از آنجا که بار و در نتیجه قیمت انـرژی الکتریکـی در طـول روز متغیـر اسـت منطقی به نظر می رسد که از مدلهای متفاوت بـرای پـیش بینـی قیمت انرژی استفاده شود . در این مقاله از سه مدل ت ک ساعته مختلف جهت پیش بینی قیمت برق در کم باری، بار متوسط، و بار پیک استفاده شده است . همچنـین مـدل ۲۴ سـاعته بـرای پیش بینی قیمت برق استفاده شده است . مدلهای کم باری، بـار متوسط، و بار پیک با تحلیل توابـع خـود همبسـتگی و خـود همبستگی جزئی داده هـای سـاعات ۷ ، ۱۰ و ۲۰ تعیـین شـده است . مدلهای تعیین شده برای حالتهای کم باری، بار متوسط، و بــار پیــک بــه ترتیــب ARIMA(1,1,1) ، ARIMA(2,1,1) ،و ARIMA(0,1,1) میباشد . در مدل ۲۴ ساعته از داده هـای ۲۴ ساعت دو ماه متوالی استفاده شده اسـت . تحلیـل توابـع خـود همبســتگی و خــود همبســتگی جزئــی مــدل AR(2) بــا دوره تناوب ۲۴ ساعته را برای این مدل پیشنهاد می نمایـد . مقایسـه نتایج پیش بینی مدلهای مختلف نشان می دهد که درصد خطای پیش بینی مدل ۲۴ ساعته بیشـتر از درصـد خطـای پـیش بینـی مدلهای تک ساعته است . ولی از انجا کـه ایـن اخـتلاف خطـا ناچیز بوده صرف زمان زیاد جهت استفاده از مدل هـای تـک ساعته مقرون به صرفه نمیباشد .