سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
سعید عباسیون – کارشناس گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کیفیت سطح بریده شده در فرآیند پولک زنی تاثیر پذیر از دو عامل ابزار ( لقی و هندسه ابـزار ) و خـواص مـاده ( ضـخامت ورق ، خواص مکانیکی ، ساختار میکروسکوپی و غیره ) است . بنـابراین بـرای یـک مـاده مـشخص ، لقـی و هندسـه ابـزار مهمترین عوامل تاثیر گذارهستند . هدف ازکار جاری گسترش روشی برای بدست آوردن لقی بهینه سنبه _ مـاتریس بـرای یک ورق با ماده مشخص بوسیله مدلسازی فرآیند پولک زنـی اسـت . یـک مـدل تخریبـی (Damage model) از نـوع پیوسته جهت شکست مواد نرم برای توضیح چگونگی آغاز ترک و گسترش آن در ورق مورد استفاده قرار میگیرد . مطالعه مقایسه ای بین نتایج عددی و آزمایشگاهی سازگاری خوبی را نشان میدهد