سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سمیرا سخنوران – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش

چکیده:

در این مقا له با استفاده ازتئوری اصلاح شده شکل دهی ایده آل روشی نو در جهت طراحی لوح اولیه قطعات پرسکاری پیشنهاد شده است . در این تئوری فرض بر این است که بارگذاری به صورت PROPORTIONAL LOADING انجام می گیرد و المانها در مسیرها یی با حداقل کار پلاستیک تغییر شکلمی دهند . در کارهای قبلی که توسط نویسندگان انجام شده ، فرمولاسیون این تئوری اصلاح گردیده و نتایج مطلوبی برای قطعات ساده حاصل شده است . در این مقاله با استفاده از کد اصلاح شده و اعمال شرایط مرزی شامل اصطکاک و نیروی نگهدارنده ورق، لوح اولیه بهینه برای دو قطعه استوانه ای پیش بینی شده است . برنامه حاضر قادر است با مشخص بودن شکل نهایی قطعه و ضخامت ورق مصرفی ، تنها در یک مرحله و بصورت معکوس شکل واندازه لوح اولیه را پیش بینی نماید . نتایج حاصله از این روش با نتایج حاصل از روش حجم ثابت و بدون در نظرگرفتن شرایط مرزی مقایسه و ارزیابی شده است . همچنین نتایج برای شرایط بدون فلنج و با فلنج با هم مقایسه شده است .