سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناصح قادری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
جمال قدوسی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
حسین خالدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

فرسایش خندقی یکی از چهره های فرسایش است که در حداقل سطح حداکثر حجم و وزن خاک را جابجا و و برای انتقال توسط جریان آبی آماده می کند . پیشروی سالانه این فرسایش در حوضه تلوار چای که یکی از زیر حوضه های قزل اوزن می باشد باعث رها شدن چند صد هکتار اراضی مرغوب زراعی، متروکه شدن روستاها، تخریب شبکه راهها و همچنین پایین افتادن جریان سطحی آب به عمق بیش از ۱۰ متر، تحمیل خسارتهای مستقیم و افزایش هزینه های تامین و انتقال آب در عرصه های زراعی شده استدر این تحقیق جهت شناسایی گستره های خندقی، خصوصیات فیزیکی حوضه،ساختار زمین شناسی و رخساره های ژئومورفولوژی مورد بررسی قرار می گیرند