سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهرخ درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکدة مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر محمّد رضا چناقلو – استادیار دانشکدة مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق با پردازش بیش از ۵۶۰۰ داده هواشناسی شامل سرعت و جهت باد ، مدت زمان تداوم باد ، دمای سطح آب ، دمای هوا و سایر اطلاعات از قبیل طول بادگیر اندازه گیری شده در ایستگاه هواشناسی ساحلی و بویه شناور منطقه بوشهر با استفاده از روشهای تجربی S.M.B. ، S.P.M. ، JONSWAP ، Donelan و Krylov مشاهده شد که بهترین روش تجربی جهت پیش بینی ارتفاع امواج بر اساس دادة موجود در منطقة بوشهر، روش S.M.B. و بهترین روش تجربی جهت پیش بینی پریود امواج ، روشهای S.M.B. و JONSWAP می باشد