سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزاد روحانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
خلیل جلیلی – کارشناس ارشد گروه هیدرولیک و منابع آب جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه
کوشیار مختاری – کارشناس ارشد بیابان زدایی دانشکد? منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا رجبی – کارشناس ارشد بیابان زدایی دانشکد? منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده غلط از منابع آب و مدیریت نامناسب آن ، علاوه بر هدررفت و کمبود آب خسارات دیگری را بویژه درمناطق خشک و نیمه خشک دنیا به دنبال داشته است که از آن جمله می توان به وقوع سیلاب های مهیب و زیان بار و کمبودهای آب در ایران اشاره نمود . بر اساس مطالعات صورت گر فته، بهترین راه برنامه ریزی و مدیریت صحیح استفاده از آب اندک موجود در منطقه خشک کلاه قاضی اصفهان ، بکارگیری مناسب آمار بارندگی موجود ، با در نظر گرفتن تمام خصوصیات فیزیکی منطقه جهت پیش بینی مقادیر عددی دبی اوج سیلاب های منطقه با دوره بازگشت های مختلف به روشSCS می باشد . بدین منظور ابتدا منطقه مورد مطالعه به چهار زیر حوزه تقسیم شد . ایستگاه سینوپتیک کبوترآباد بعنوان ایستگاه مبنا از لحاظ نزدیکی فاصله و شرایط اقلیمی مشابه با منطقه مورد مطالعه تعیین گردید. کیفیت و همگنی اطلاعات بارندگی روزانه این ایستگاه با استفاده از روش آزمون توالیRuns testارزیابی شد و نواقص آماری آن با روش همبستگی بین ایستگاهها بازسازی گردید . شماره منحنی حوزهCN)نگهداشت سطحی حوزهS) ارتفاع رواناب و وضعیت رطوبتی خاک از طریق عملیات صحرایی و آزمایشگاهی محاسبه و به کمک نرم افزارExcel و با استفاده از آمار بارندگی روزانه CN بدست آمده و خصوصیات فیزیکی زیرحوزه ها ماکزیمم دبی لحظه ای حاصل از هر بارندگی از روشSCS محاسبه گردید