سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی خادمی بحرینی – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر-فارغ النحصیل کارش
سینا خادمی بحرینی – دانشکده عمران دانشگاه هرمزگان-دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

خوردگی آرماتور در اثر نفوذ یو نهای کلراید از محیط اطراف به بتن، مهمترین عامل کاهش عمر مفید ساز ههای بتنی اجرا شده در محی طهای خورنده همچون نواحی جنوبی کشورمان است. کنترل کیفی بت ن در زمان اجرا، میتواند منجر به ساخت ساز ههایی با عمر طولانی در اینگونه محیطها شود. انجام آزمایش تسریع شده نفوذ یو نهای کلراید در بتن(RCPT) یکی از روشهای کنترل کیفی بت نهای ساخته شده در زمان اجرای سازه میباشد. طی یک پروژه ، تحقیقاتی، با انجام آزمایش RCPT بر روی دو نوع بتن معمولی و میکروسیلیسی، مقاومت این بت نها در مقابل نفوذ یو نهای کلراید مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پروژه، از ۸ نوع طرح اختلاط با ۲ مقدار میکروسیلیس ) ۰ و ۷۰ ، درصد مواد سیمانی( و ۴ نسبت آب به مواد سیمانی ۰/۵و۰/۴۵,۰/۴,۰/۳۵استفاده شده است. نتایج آزمایش نشان دهنده بهبود کیفیت بتن در صورت استفاده از میکروسیلیس و همچنین کاهش نسبت آب به مواد سیمانی است. در ادامه این کار تحقیقاتی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و به کمک شبک ههای عصبی، مدلهایی برای پی شبینی مقاومت دو نوع بت ن معمولی و میکروسیلیسی در مقابل نفوذ یو نهای کلراید، ایجاد شده است. نتایج مد لهای ایجاد شده نشا ندهنده کارایی و دقت بالای شبک ههای عصبی در پی شبینی پدید ههای نامعلوم و پیچیده دربخ شهای مختلف مهندسی عمران همچون کنترل کیفیت بتن در زمان اجرا میباشد