سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا محمدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ معدن شماره یک گل گهر

چکیده:

تعیین مقاومت فشاری تک محوریUCS سنگها از جمله پارامترهای مهم در توصیف رفتار سنگ ها می باشد . آزمایش مقاومت فشاری تک محوری نسبت به آزمایش های شاخص سنگ، گران و
انجام آن وقت گیر می باشد . همچنین با توجه به رفتار ناهمگون سنگ ها، تحلیل واقع بینانه از رفتار آنها نیازمند تعداد قابل توجهی آزمایش می باشد . هدف اصلی در این مطالعه استفاده از مدل سازی رگرسیون مضاعف جهت تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ ها با توجه به نتایج آزمایش های شاخص می باشد . آزمایش های شاخص، آزمایش های سریع و ارزانی می باشند که
می توان به تعداد زیاد انجام داد . در این مطالعه از آزمایش های اندیس بار نقطه ای، سختی چکش اشمیت، سرعت موج طولی، تعیین چگالی و همچنین مقاومت فشاری تک محوری، طبق روش های
پیشنهادی ISRM یا ASTM ، بر روی نمونه سنگهای مگنتیتی معدن شماره یک گل گهر بهره گرفته شده است . پس از مدل سازی رگرسیون مضاعف و انجام تست های آماری لازم، به تعیین رابطه
مقاومت فشاری تک محوری و آزمایش های شاخص اقدام شد و ضریب همبستگی تعدیل شده ۰/۹۹۰ ،بدست آمد که گویای تاثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته می باشد .