سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جمال – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دزفو
محمدرضا نیکو – دانشگاه تهران، کاندیدای دکتری عمران – آب دانشکده فنی
علی اصغر آزادنیا – دانشگاه تهران، دانش آموخته کارشناسی عمران – آب دانشکده فنی
اکبر کریمی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

افت ناگهانی رقوم آب مخزن در سدهای خاکی بواسطه رهاسازی آب به منظور تولید نیروی برق آبی، تامین نیازهای پایین دست و یا کنترل سیلاب باعث تغییرات ناگهانی شرایط مرزی بدنه و پوسته از منظر فشار منفذی و درجه اشباع می گردد، که شرایط ناپایدار کننده سد را تقویت م یکند. از طرفی آنالیز تاریخچه زمانی تراوش در شرایط غیراشباع، عل یالرغم لزوم امری وق تگیر می باشد. بدین ترتیب استفاده از مدل های هوشمند که برای تعداد محدودی شرایط پی شفرض آموزش دیده و برای پیش بینی تراوش در شرایط غیراشباع بکار م یروند توسط محققین بکار گرفته شده اند. در این تحقیق ابتدا مدل های اجزاء محدود سد خاکی، ساخته شده و برای شرایط غیراشباع آنالیزشده اند. سپس نتایج حاصله به همراه شرایط ورودی برای آموزش مدل شبکه عصبی پرسپترون استفاده شده است. مدل جعبه سیاه بکار گرفته شده توسط بخش دیگری از نتایج حاصل از تحلیل اجزاء محدود صحت سنجی گردیده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده قابلیت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی دقیق تراوش از سد خاکی در شرایط غیراشباع م یباشد