سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیف الدین مجلل آغبلاغ – کارشناس ارشد مکانیک، صنایع هواپیمائی ایران، تهران

چکیده:

پیش بینی رفتار موتور و نیازمندیهای کنترلی آن در شرایط کاری و محیطی مختلف اهمیت زیادی در طراحی موتور، طراحی و بهینه سازی سیستمهای کنترلی، پیاده سازی قانون کنترلی موتور و همچنین صرفه جوئی در هزینه ها و زمان طراحی خواهد داشت. در این مقاله محاسبه مقدار سوخت مصرفی یک موتور توربو جت در شرایط مختلف کاری شامل ماخها و ارتفاعات پروازی مختلف و همچنین دماهای محیطی متفاوت ارائه شده است. که یکی روش استفاده از نتایج شبیه سازی موتور و دیگری روش استفاده از نتایج تست زمینی (استندی) موتور در شرایط مشخص محیطی (ارتفاع و دمای محیط تست) می باشد. نتایج حاصله نشان میدهد که این دو روش با دقت قابل قبولی مقدار سوخت مصرفی موتور را در شرایط کاری و محیطی مختلف ارائه می دهند. این روش به عنوان قانونی برای کنترل موتورهای توربور جت می تواند مورد استفاده قرار گرفته و در کنترل بهینه موتورهای موجود مورد استفاده واقع گردد. از آنجائی که توسعه یک سیستم کنترل مناسب نیازمند درک عمیق از رفتارگذاری موتور می باشد خصوصاً برای موتورهای جدید که هیچ نوع تجربه قبلی از آنها وجود ندارد و از آنجائی که رفتارگذاری موتور از یک حالت پایا شروع و به یک حالت پایای دیگر خاتمه می یابد بنابراین بررسی رفتار موتور در حالت پایا اجتناب ناپذیر است. اگر یک مدل ریاضی یا یک شبیه سازی، دینامیک موتورا را توصیف کند طرح را قادر خواهد ساخت که از این مدل به صورت ابزاری برای تحقیقات وسیع استفاده نماید. در این مقاله توانمندی یک مدل ریاضی از موتور توربوجت در پیش بینی رفتار موتور در شرایط مختلف کاری به خوبی نشان داده شده است. نتایج حاصله نشان دهنده تخمین مناسب رفتار موتور در هر شرایط کاری می باشد.