سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن قوجه بکلو – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پیش بینی بار یکی از مهمترین مسائل طراحی و بهره برداری از سیستم های قدرت می باشد و دقت در آن از یک طرف می تواند از صرف هزینه های غیر ضروری جلوگیری کند و از طرف دیگر می تواند در برنامه ریزیهای صحیح از حوادثی چون قطع برق بکاهد . در مسائل مختلف تصمیم گیری، علاوه بر بار پیک، منحنی استمرار بار و یا فرم دیگر آن که منحنی استمرار بار وارونه است کاربرد خود را نشان داده است . هدف این مقاله پیشنهاد روشی برای پیش بینی منحنی استمرار وارونه و بار پیک است . این روش مبتنی بر حذف نویز از منحنی استمرار بار با استفاده از الگوی فصلی باکس و جنکینس ] [١ و استفاده از آن در پیش بینی می باشد .
تابع مشخص نیست از اینرو روش بکار گرفته شده در این مقاله جهت حذف نویز از منحنی های استمرار بار وارونه استفاده از الگوی فصلی باکس و جنکیس می باشد . الگوهای فصلی که به تازگی کاربردشان در پیش بینی بار سیستم های قرت کارآیی خود را نشان داده ا ند در مراجع مت عددی منجمله [ ] ۶ مورد بررسی قرار گرفته اند . در بند (۱) این مقاله مبحث الگوی فصلی مرور می شود و یک الگوی فصلی برای بار مصرفی سیستم قدرت کشور مشخص می گردد . سپس با استفاده از این اطلاعات ILDC[2] مربوط به بار پیک ماهیانه تصحیح شده و در بند (۳) از روی این اطلاعات تصحیح شده بار پیک برای سال ۱۳۶۶ پیش بینی و با مقدار واقعی اندازه گیری شده آن مقایسه می گردد . در بند (۲) در مورد منحنی استمرار بار و موارد استفاده آن توضیحاتی داده خواهد شد .