سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهزاد قنبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
عبدالمجید لیاقت – دانشیار گروه آبیاری و آبادانی
مهدی شرفا – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه تهران
سامان مقیمی – استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

منحنی مشخصه رطوبتی خاک یکی از مهمترین ویژگی های هیدرولیکی مورد نیاز برای مدل نمودن حرکت جریان در محیط غیر اشباع خاک می باشد . از آنجائیکه اندازه گیری این مشخصه خاک امری پرهزینه و وقت گیر است نیاز به روشهای غیر مستقیم به منظور مدل نمودن آن اجتناب ناپذیر می باشد . از جمله روشهای غیر مستقیم برای تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک می توان به مدلهای توزیع اندازه خلل و فرج، توابع انتقالیو روشهای معکوس اشاره نمود . تا به حال مدل های تجربی بسیاری به منظور پیش بینی این ویژگی خاک ارائه شده استکه در این قبیل مدلها پارامترهای معادله معمولا از روش برازش معادله به داده های اندازه گیری و یا از روش توابع انتقالی تخمین زده می شوندکاربردهای اخیر هندسه فرکتالی ابزاری سودمند برای توجیه فیزیکی ضرایب پارامتریک در مدلهای تجربی ارائه شده می باشد AF545 با توجه به اینکه محیط متخلخل خاک محیطی خودمتشابه است مدلهای فرکتالی گوناگونی بر مبنای طبیعت فرکتالی ذرات جامد و خلل و فرج خاک یا هر دو ارائه شده اندهدف اصلی از این تحقیق بررسی وجود رابطه ای میان بعد فرکتالی منحنی مشخصه رطوبتی و منحنی توزیع دانه بندی خاک می باشد . در این صورت با اندازه گیری پارامتر زودیافتی همچون منحنی دانه بندی می توان منحنی مشخصه رطوبتی خاک را پیش بینی نمود .