سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حسین پور – .دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تهران
کارن ابری نیا – . دانشیار دانشگاه تهران
محمد کاظم بشارتی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

پدید آمدن منطقه مرده در قالب های اکستروژن از مشکلات عمده در این قالب هاست بنابر این در این مقاله با توجه به ماهیت پدید آمدن منطقه مرده در اثربرش مواد حین اکستروژن، که باعث جدایش ماده در این قالب ها می شود،روش جدیدی ارائه شد تا با کمک آن منطقه مرده شبیه سازی شود و بدین ترتیب بتوان مرز منطقه مرده را بدست آورد. این مرز با توجه به نتایج شبیه سازی با این فرض که برش مواد در (۰٫۸<Shear damage<1) اتفاق می افتد بدست آمد و یکقالب بهینه بدون منطقه مرده طراحی شد. برای شبیه سازی منطقه مرده از تئوری Shear damage در نرم افزار ABAQUS .CAE استفاده شد.